Representatieve opdrachten en CV:

Actualiseren en toetsen RI&E theater aan de Slinger te Houten
Het concept dat een jaar geleden werd gemaakt aanpassen aan de huidige stand van zaken. Bureautoetsing door hoger veiligheidskundige van Pol-Safety.

Theatertechnisch Advies SCC Mill
Tegen het gemeentehuis verschijnt een deels nieuw te bouwen Sociaal Cultureel Centrum met een multifunctionele zaal. OmTT verzorgt het advies voor de theaterfuncties en begeleidt het bouwproces tot oplevering en in gebruik name.

Concept RI&E Schouwburg Amphion te Doetinchem, met upgrade en toetsing na één jaar
De organisatie in een nieuwe schouwburg is nog sterk in ontwikkeling. Het doorlopen van een volledig RI&E traject is zinvol, maar er kan verwacht worden dat er nog wijzigingen zullen plaatsvinden. De definitieve RI&E zal na een jaar worden opgesteld en getoetst. Er wordt extra aandacht besteed aan technische apparatuur en installaties. Gebouw, gebouwgebonden installaties, publieksveiligheid en noodvoorzieningen krijgen extra aandacht.

RI&E Rabotheater Hengelo
Enquete en groepsinterviews m.b.t. psychosociale arbeidsbelasting. Extra metingen aan technische apparatuur en installaties. Publieksveiligheid en noodvoorzieningen van het theater worden volledig in kaart gebracht. Er werd samengewerkt met de Backstage Adviesgroep en Thealektro (Samenwerkende Theaterspecialisten).

Theatertechnisch advies Baarnsch Lyceum
Twee scholen in Baarn plegen samen nieuwbouw. Elke school behoudt een eigen gebouw, maar deze worden gekoppeld door een gebouwendeel met gezamenlije faciliteiten. In dit deel is ook een theaterzaal ontworpen, waarvoor OmTT het advies en de bouwbegeleiding heeft uitgevoerd.

Competentierapport Nederlands Danstheater
Deze pilot wordt als samenwerkingsverband uitgevoerd. Door middel van een vooraf vastgestelde procedure worden de verworvenheden in kennis en kunde van één van de medewerkers in kaart gebracht en geevalueerd.

Keuring theatertechnische installaties zalen Theater aan het Spui te Den Haag
In samenwerking met HarcoTM zijn de theatertechnische hijsinstallaties gekeurd. Grondslag voor de keuring: de Europese Richtlijn Machines. In het rapport zijn -op verzoek van de opdrachtgever- ook opmerkingen gemaakt over de (veiligheids)inrichting van de werkruimten, bruggen, bordessen en dergelijke in het theatertechnisch werkgebied. Aanvullend volgde een rapport over de werktuigbouwkundige constructies.

Ontwikkelen nieuwe inhoud cursusmap VBT-A van het IAB
Ook de cursusmap van de module A van de cursus VBT (BMT) was aan vernieuwing toe. De basiscursus veiligheid voor de branche podiumtechniek wordt uitgebreid met het onderdeel VOP (Voldoende Onderricht Persoon). OmTT werd gevraagd om de cursusmap te herschrijven. In samenwerking met Harco Theatre Maintenance en Thealektro (Samenwerkende Theaterspecialisten).

Werkplekonderzoek/meting schadelijk geluid; Isala Theater te Capelle aan den IJssel
Pilot onderzoek en meting om te bepalen of- en wanneer er sprake is van schadelijk geluid tijdens evenementen.
Contra-expertise rapport arbeidsinspectie. Diverse metingen, gebaseerd op type evenement.
Tevens metingen geluid tijdens horecawerkzaamheden en filmprojectie. Tijdens de uitvoering uitgebreid met onderzoek en ontwikkeling van een indicator >80 dB(A) voor het dragen van gehoorbescherming.


Risico Inventarisatie & -Evaluatie Theater De Storm te Winterswijk
(Vervolgopdracht na verbouwing) In samenwwerking met Marianne Wennink van Werk & Houding.

Ontwikkelen nieuwe inhoud cursusmap VBT-B van het IAB
Na de ontwikkeling van het nieuwe onderwijsprogramma Veilig Bedienen Toneelinstallaties werd OmTT tevens gevraagd om een nieuwe docent aan te stellen en de inhoud van de cursusmap voor de cursus VBT-B (operator trekkeninstallaties) opnieuw vorm te geven. In samenwerking met HarcoTM (Samenwerkende Theaterspecialisten)

Onderzoek fysieke belasting; Stadsgehoorzaal Kampen
Onderzoek naar de fysieke bealsting van het transport en het plaatsen van mengtafels in de zaal.
Contra-expertise n.a.v. rapport Arbeidsinspectie. In samenwerking met Werk & Houding (Samenwerkende Theaterspecialisten)


RI&E theater De Storm in Winterswijk
In samenwerking met Werk & Houding (Samenwerkende Theaterspecialisten).

Concept RI&E (nulmeting) Theater aan de Slinger te Houten
Een jonge organisatie in een nieuw gebouw is nog sterk in ontwikkeling. Het doorlopen van een volledig RI&E traject is om die reden nog niet zinvol. De nadruk van deze concept RI&E ligt op de beoordeling van de materie, en het opstellen van een goed basisdocument dat als vertrekpunt dient voor de definitieve RI&E. Organisatorische aspecten blijven meer op de achtergrond, en komen in een later stadium aan bod. Er wordt extra aandacht besteed aan technische apparatuur en installaties. Publieksveiligigheid en noodvoorzieningen worden volledig in kaart gebracht.

Inspectie theatertechnische voorzieningen, -werkruimten en -arbeidsmiddelen; Cultureel Centrum Den Herd te Bladel
Opdrachtgever ontvangt tegenstrijdige informatie van leveranciers en adviseurs, en vraagt OmTT een objectief oordeel te vellen over de staat van de theatertechnische voorzieningen en -werkruimten.

RI&E Stadsschouwburg Velsen
In samenwerking met ABOA (Samenwerkende Theaterspecialisten).

Machine-inspectie Theater De Storm te Winterswijk
Periodieke inspectie van de trekkeninstallatie op basis van de geldende normen en de Richtlijn Machines.
Inclusief uitgebreid rapport, fotobladen en advies. Het betreft zowel de grote als de kleine zaal.


RI&E Stadstheater Harderwijk
Een RI&E, met aanvullende inspectie van de theatertechnische installaties.
In samenwerking met ABOA (Samenwerkende Theaterspecialisten).


Ingebruiknamekeuring trekkeninstallatie Veluwehal te Barneveld
Uitgebreide keuring van de trekkeninstallatie van het theater. Op basis van de Richtlijn Machines.
Van deze keuring is een lijst met inspectiepunten beschikbaar:
OmTT referentie Inspectiepunten Ingebruiknamekeuring [132 KB]

Ontwikkelen van de nieuwe opzet/inhoud van de VBT (BMT) cursus
Opdrachtgever IAB schenkt OmTT het vertrouwen om de nieuwe opzet te ontwikkelen voor de cursus Veilig Bedienen Toneelinstallaties. Het doel is het verkorten van de basiscursus (Module A en B) en het definitief ontwikkelen van een trainingsmodule C voor de inspectie van toneelinstallaties. De nieuwe opzet zal een andere indeling krijgen. Module A: 6 dagen. Module B: 5 dagen. Module C: 8 dagen.

Machinekeuring De Nieuwe Doelen te Gorinchem
Uitgebreide keuring van de heffer voor decorvrachtwagens op het buitenterrein.
Voorafgaand aan een ingrijpende renovatie. Om na renovatie en oplevering verbeterpunten objectief te kunnen toetsen.
In opdracht van Harco Theatre Maintenance BV


RI&E De Meerpaal te Dronten
Een RI&E+, met uitgebreid werkplekonderzoek en een technische inspectie
Een project van de Samenwerkende Theaterspecialisten.


RI&E Stadsgehoorzaal te Kampen
Aan deze RI&E werd in de bijlage een technische inspectie van de toneelinstallaties toegevoegd
Een project van de Samenwerkende Theaterspecialisten


Technisch onderzoek zaalstoelen Stadsgehoorzaal Kampen
Klachten over het functioneren van de stoelen geven aanleiding tot een technisch onderzoek.
Van dit project is het stappenplan beschikbaar:
OmTT referentie P677 Kampen PvA [99 KB]

Pilotproject 'De Nulmeting'
Theater aan de Schie te Schiedam. Project Samenwerkende Theaterspecialisten
Een leerzame pilot om de samenwerking te toetsen en de werkterreinen af te bakenen. Met name de interne communicatie verliep niet vlekkeloos.

Advies opzet technische organisatie Philharmonie te Haarlem
Twee brainstormsessies over de mogelijkheden van een nieuwe -gecombineerde- theatertechnische organisatie

Opzetten van het samenwerkingsverband 'De Samenwerkende Theaterspecialisten'
Samen met zes andere theaterspecialisten worden de krachten gebundeld.

Begeleiden evaluatieprocedure van de cursus VBT
Opdrachtgever IAB vraagt ondersteuning bij het verwerken van de feedback uit de evaluatie van de cursus VBT. Deze evaluatie werd uitgevoerd door het ROC Midden Nederland in samenwerking met OSAT.

Ontwikkelen PvE + deelname ontwerpteam + bouwbegeleiding Studio K te Amsterdam
Naast twee bioscoopzalen bouwt Studio K ook een theaterzaal aan het Timorplein. OmTT ondersteunt de bouw van dit vlakke vloer theater met een capaciteit van 150 bezoekers. Van dit project is een referentieblad beschikbaar: OmTT Referentie P156 Kriterion [722 KB]

Diverse ongevallenrapportages (23)
OmTT ontwikkelde speciaal voor de branche podiumtechniek een eenduidige en objectieve methode voor de evaluatie van arbeidsongevallen. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de voor de branche gangbare werkwijzen en de bedrijfscultuur. Uit eigen onderzoek is gebleken dat met deze aspecten, bij dikwijls uit de industrie overgenomen standaard methoden, onvoldoende rekening wordt gehouden, waardoor een onjuiste interpretatie van de gebeurtenissen kan ontstaan. Om redenen van geheimhouding kunnen opdrachtgevers niet vermeld worden.

Basiscursus Theatertechniek
Acteursopleiding De Trap

Driedaagse basiscursus Algemene Theatertechniek
Opdrachtgever Krtiterion te Amsterdam bouwt een nieuwe bioscoop met
een theaterzaal. De cursus werd speciaal aangepast zodat vooral de
ontwerpcriteria van een zaal naar voren kwamen.

Diverse artikelen voor het vakblad Zichtlijnen (11)
Over specifieke theatertechnische onderwerpen in hun artistieke context
Zie de webpagina www.zichtlijnen.nl voor een overzicht.

Ondersteuning bij aanvraag ESF fonds branchesubsidie VBT cursus
Verantwoording van de inhoud en de duur van de cursus VBT-A en VbT-B
met als doel 40% subsidie te verkrijgen op cursusgelden voor de werkgevers.

In opdracht van het IAB

Opstellen onderwijsplan (op basis van wettelijke verplichtingen)
Muziekgebouw aan het IJ te Amsterdam.
Een leerplan dat strikt gebonden is aan wettelijke eisen, en waarbij tevens de formele bedrijfscultuur wordt geimplementeerd.
Tevens advies over het opzetten van een decentrale BHV organisatie.

Ondersteuning bij de legitimering van de VBT cursus
Verantwoording van de inhoud en de toetsingsmethode, op basis van de
vernieuwde eindtermen BMT. (MBO-3)
In opdracht van het IAB te Utrecht

Ontwikkelen Curus Veilig Bedienen Toneelinstallaties, module B
In opdracht van het IAB, en in samenwerking met Rhino Riggs

Diverse rapportages met betrekking tot de veiligheid van theatertechnische installaties (9)
De gebruiker ziet door de bomen het bos niet meer. Leveranciers spreken elkaar tegen. Er worden forse investeringen verlangd. OmTT schrijft op basis van een risico analyse een objectief oordeel. In drie gevallen bleek het niet nodig om de voorgestelde grootschalige aanpassingen uit te voeren. In één geval kon het investeringsbedrag met € 12.800 worden verlaagd. In totaal werd op basis van contra-expertise door OmTT voor ruim € 40.000 aan onnodige investeringen voorkomen. Werkgevers zagen in vier van de door OmTT behandelde zaken dat sancties, op basis van het procesverbaal van de Arbeidsinspectie, kwamen te vervallen.
Om privacyredenen zijn de namen van de opdrachtgevers niet vermeld.

Het opzetten en onderhouden van de startpagina Theatertechniek
Vrijwillige bijdrage ter ondersteuning van vakgenoten. Continue proces.
Zie
www.theatertechniek.startkabel.nl

Ontwikkelen van een lesplan 'Veilig Hijsen boven personen' voor de Erasmus Universiteit Brussel
25 studiebelastingsuren, verdeeld over drie weken
HBO Podiumtechniek RITS, Brussel
Als onderdeel van het onderwijsvakgebied Podiummechanica I en II

Hoorcollege 'Arbo in het Theater: Bevrijding of Beknelling?'
Speciaal ontwikkeld als uitdagende prikkel voor theatermakers en -vormgevers.
Levert de arbowet beperkingen op voor het theaterontwerp?

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU

Cursus Management voor toneelmeesters
Driedaagse cursus (incompany).

Ontwikkelen Curcus Veilig Bedienen Toneelinstallaties, module A
In opdracht van het IAB Utrecht. Zesdaagse basiscursus voor iedereen die enkelvoudige toneelinstallaties bedient.
De ontwikkeling kwam tot stand in samenwerking met Rinus Bakker van Rhino Rigs.

'Mini Cursus Arbo' voor productiemedewerkers
in opdracht van Olbe Producties Amsterdam

Risico Inventarisatie en -Evaluatie Rotterdamse Schouwburg,
Specifieke onderdelen uitgevoerd in opdracht van Arbo Unie West:
- de veiligheid van de toneelinstallaties
- de BHV organisatie
- de arbeids- en rusttijdenwet

De bedrijfsaktiviteiten van OmTT werden op 15 augustus 2003 gestart. Bij diverse organisaties werden in eerste instantie pilots uitgevoerd.
Al snel bleek dat de formule levensvatbaar was, en werd het bedrijf op 21 januari 2004 bij de Kamer van Koophandel geregistreerd.


Klik hier om door te gaan naar de persoonlijke CV van Ruud de Koning